Böbrek Sağlığı Hakkında

Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Beslenmenin Değerlendirilmesi

Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Beslenmenin Değerlendirilmesi


Giriş:
Hemodiyalizi olan hastaların beslenmesi risklidir; çünkü bu hastaların genellikle iştahları az ve sınırlı diyetleri vardır. Geleneksel olarak, hemodiyaliz hastalarının beslenme düzeyini değerlendirmek için klinisyenler antropometrik ölçümlere, gıda alım kaydına, biyokimyasal değerlere ve beslenme veya iştah değerlendirmesine bakarlar. Tüm bunların uygun şekilde kullanımı profesyonel bilgi veya eğitim gerektirir. Daha basit değerlendirme araçları rutin değerlendirme için daha pratiktir. Revize edilmiş MNA (Mini Nutrisyon Değerlendirmesi) bunun için idealdir. Farklı durumlardaki yaşlı hastaların nutrisyon değerlendirmesinde MNA yaygın olarak kullanılır.

Hemodiyaliz hastalarının da yaşlanma gerçeğine dayanarak, yaşlanma ile ilgili bazı önemli konuların farkına varmak önemlidir. Buna ek olarak, böbrek hastalığı olan insanların sayısı geriatrik popülasyonda diğer yaş gruplarına göre daha fazla artış göstermektedir. Amerika’ da diyaliz tedavisi gören hastaların yaklaşık %50-60’ ı yaşlıdır. Bunun yanı sıra Amerika’ da yapılan çalışmalara göre, böbrek hastalığı olan yaşlıların % 89’u hemodiyaliz, % 8’i periton diyaliz ve % 1’i ev diyaliz tedavisi görmektedir. Bu çalışmanın amacı yaşlı hemodiyaliz hastalarının beslenme durumlarını kontrol gruplarıyla karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metot:

65 yaş üstü olan ve 3 aydan fazla hemodiyaliz tedavisi gören hastalar ile bilgilendirilmiş olanlar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grupları hem sağlıklı yaşlı hem kronik böbrek hastalığı olup hemodiyaliz tedavisi görmeyen hastaları kapsar. Çalışma Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi etik komitesi tarafından onaylanmıştır (no: 9/13).

Aynı araştırmacılar (AC, EA) tarafından hastalar hafta ortası seanslarındanda MNA skalaları ile değerlendirildiler. Kontrol grubundaki hastalar üniversitemizin geriatri polikliniğinde MNA testleri ile değerlendirildi. MNA; SF 6 bölümden oluşur.Son 3 aydaki gıda azalması ( skor: 0-2), son 3 aydaki kilo kaybı ( skor: 0-3), hareketlilik ( skor: 0-2), son 3 ayda akut hastalık veya stres (skor: 0-2), nöropsikolojik problemler (skor: 0-2) ve BMI (skor: 0-3). Total skor Aralığı 0 ile 14 arasıdır.

Her katılımcının albümin, B12, serum üre, keratinin, kalsiyum, fosfor düzeyleri araştırıldı. Seansların başında hemodiyaliz hastalarının kanları alındı. Kontrol grubundaki hastaların kanları 12 saat açlıktan sonra alındı. Hemodiyaliz tedavisi her hafta üç defa 4 saatlik seanslar şeklinde olur. İstatistik analizi IBM ve SPSS yazılım 19.0 versiyonu kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler mean ve standart sapma gibi istatistik karakterleriyle ifade edildi. Süreksiz değişkenler ise sayma ve yüzde ifadeleriyle gösterildi. Independent Samples t-test, Chi-square test ve Pearson Korelasyonu sonuçları değerlendirmek için kullanıldı. Farklılıklar ve korelasyon p < 0.05 noktasında anlamlı bulundu.

SONUÇ:

121 hasta (53 bayan, 68 erkek) çalışmaya dahil edildi. 37 bayan, 33 erkekten oluşan kronik böbrek hastaları kontrol grubu 1’i oluştururken, 65 bayan, 46 erkek sağlıklı gönüllüler kontrol grubu 2 yi oluşturdular. Hastaların ve kontrollerin ortalama yaşı tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışma grubunun ve kontrol gruplarının yaşları arasında istatistiksel fark yoktur (p=0.07).

Obez Market