« geri

Resmi Senet

 

07.12.2003

TÜRK BÖBREK VAKFI

RESMİ SENEDİ 

I. BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1- İstanbul Beşiktaş 4. Noterliğinin 11 Ocak 1985 tarih ve 2677 sayılı yevmiyesinde düzenleme olarak onaylanan Resmi Senet hükümleri ve İstanbul Asliye 9. Hukuk mahkemesi’nin 1985/44 Esas,1985/50 Karar sayılı ilanı uyarınca 30 Mayıs 1985 tarihinde “TÜRK BÖBREK VAKFI” kurulmuştur.

          Türk Böbrek Vakfı, aşağıdaki maddelerde (Vakıf) adıyla anılmıştır.

MERKEZ

MADDE 2- Vakfin yönetim merkezi: "İstanbul, Bakırköy, Osmaniye Mevkii E-5 Karayolu Eser Kent yanı" adresindedir. Resmi Senet bükümleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile yurt içinde; gerekli izin ile yurt dışında şubeler bürolar ve temsilcilikler açılabilir.

AMAÇ

 

MADDE 3- Vakfin amacı "Türk insanının böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile böbrek nakillerinde ve böbrek sağlığına etki eden diğer organların hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavilerinde yoğunlaşmak, araştırma ve incelemeler yoluyla rehber ve yardımcı olmak"tır.

HİZMET KONULARI

MADDE 4- Vakfin amacını gerçekleştirmek üzere yapılacak faaliyetler aşağıda          gösterilmiştir;

4.1) Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisine ilişkin incelemeler, araştırmalar ve uygulamalar yapmak,

4.2.) Böbrek nakli ile tedavi olanaklarım geliştirmek üzere kamuoyu yaratarak halkı bağışa özendirmek,

4.3) Hemodiyaliz tedavisine ilişkin cihazlar sağlamak, gereksinme duyan hastanelere bağışlamak ve olanakları bulunduğunda poliklinik ve klinikler kurmak, işletmek ve yardımcı tesislerle tedavi yelpazesini genişletmek,

4.4.)Uyarıcı yayınlar ve toplantılarla böbrek hastalıklarında koruyucu hekimliğe yardımcı olmak,

4.5.)Tedavi amaçlı organ nakli merkezleri kurmak ve işletmek. Organ nakli yapabilmek için tam teşekküllü hastaneler kurmak ve işletmek. Bu ünitelerde diğer bütün branşlarda koruyucu hekimlik ve teşhis, tedavi ve ameliyatlar yapmak,

4.6.) Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile gerekli görüntüleme merkezi, laboratuvarlar ve benzeri çağdaş tesisleri kurmak ve işletmek,

4.7.) Organ bağışçılarına ilişkin bilgilerin saklandığı bilgi işlem merkezleri kurmak ve gereğinde gereksinme duyan hasta ve hastanelere hizmet sunmak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER MADDE 5- Vakıf amacına ulaşabilmek için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve temlik etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakfın malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satınalma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri , tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, banka fonu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı, gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve gerekli yasal izin alındığında, yurt dışındaki Vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık alacağı temettü ya da kar payım amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imal ve ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, gayrimenkul rehni gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarım kabule, bu hakları kullanmaya olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı işler ve sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil türlü güvenceleri    almaya, geçerli banka kefaletlerini  kabule,    Vakıf amacını  gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, ödünç nedeniyle faiz ve komisyon ödemeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak İktisadi İşletmeler, sandıklar, ortaklıklar, şirketler kurmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir başkasına işlettirmeye, Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, fon kurma, bunlara ait sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde sınırları belirtilen bütün hakları kullanmaya izinli ve yetkilidir. Vakıf  bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu’na aykırı amaçlarda kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 6- Vakfın kuruluşunda malvarlığı, kurucuların vakfettikleri paralardan oluşan (4.000.000.-)

Dörtmilyon liradır.

2 Mart 2002 tarihli Mütevelli Heyet    toplantısında; 31.12.2001 tarihli bilanço gereği bu miktar (1.287.866.000.000)   Bir   trilyon   ikiyüz   seksenyedi   milyar   sekizyüz   altmış   altı   Milyon   TL'sına yükseltilmiştir. Vakfin mal varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konulara ayrılamaz ve harcanamaz.

 

 

II. BÖLÜM

 

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

VAKFIN ORGANLARI

 

MADDE 7- Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir,

7.1.) Mütevelli Heyeti

7.2.) Vakıf Başkam

7.3.) Yönetim Kurulu

7.4.) Denetçiler

7.5.) Danışma Meclisi

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8- Mütevelli Heyeti Vakfın karar organ olup, oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

8.1.) Mütevelli Heyeti,

8.1.1.) Resmi Senedin 30. maddesinde yer alan 145 gerçek kişi, bir tüzel kişi ve 4 ömür boyu Mütevelli ile,

8.1.2.) Vakıf amaçlarını benimsem,i, Vakıf Yönetim Kurulu'nun çalışma konularına hizmet etmiş ya da çaba harcamış olanlar arasından etkin çalışmalar yapacağı inancı olan istekli kişilerden bir Mütevelli'nin kefaleti üzerine, Yönetim kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile seçilen gerçek kişi üyelerden oluşur.

8.1.3.) Kurucu Mütevelliler'in herhangi bir nedenle Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmaları halinde yerlerini halefleri alır. Haleflerin de bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile yeni Mütevelli seçilir.   

8.2.) Mütevelli Heyeti, Vakıf Başkanının çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl Şubat ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Mütevelli Heyeti toplantıları, Vakıf Başkam ve Mütevelli Heyetçe seçilecek Başkan Yardımcısı ile bir Sekreterden oluşan Divan tarafından yönetilir.

8.3.) Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı Mütevellilerin tam sayısının yansından bir fazlası olup, karar yeter sayısı ise toplantıya katılan Mütevellilerin yandan bir fazlasıdır. İlk  toplantıda yeterli sayı  sağlanamadığı takdirde,    bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan Mütevelliler ile çalışmalara başlanılır. Mütevelli Heyet toplantılarında Mütevelliler vekaleten temsil edilemezler.

8.4.) Ömürboyu Mütevelliler dışındaki Mütevelliler birbirini takip eden üç toplantıya katılmadıkları takdirde, Mütevelli sıfatlan kendiliğinden düşer.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

9.1.) Yasaların öngördüğü hükümler ile  Vakfın amaç ve hizmet konulan yönünde gereken kararlan almak,

9.2.) Şubat ayı toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu ile Vakıf Başkanını aklamak,

9.3.) Kasım ayı toplantısında, gelecek yılın Yönetim Kurulu çalışma programını ve, bütçesini görüşüp onaylamak,

9.4.) Kasım ayı toplantısında görevleri sona eren Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin asıl ve yedeklerini Danışma Meclisi üyelerini seçmek,

9.5.) Yönetim Kurulunun Vakfın dağıtılması hakkındaki teklifini değerlendirerek karar vermek,

9.6.) Vakıf Resmi Senedi değişiklik önerileri hakkında karar vermek,

9.7.) Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen Mütevellilerin ihraç işlemleri hakkında karar vermek,

9.8.) Yönetim   Kurulu'nun       Mütevelli   Heyetine   sunduğu   yeni   Mütevelli       adaylar   hakkında karar vermek.

VAKIF BAŞKANI

MADDE 10- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyet Başkanı olarak Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup, Mütevelli Heyet toplantısında gizli oyla iki (2) yıllık süre için seçilir. Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan Vekili görevi yürütür ve en geç iki ay içinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçimi yapılır. Ard arda üç dönemden fazla başarılı şekilde Vakıf Başkanlığı yapan başkanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra Mütevelli Heyet kararı ile bir Mütevelli olarak yaşamları boyunca Onursal Başkan unvanına sahip olurlar.

 

VAKIF BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Vakıf Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

11-1.) Vakfı, Mütevelli Heyetini ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,

11-2.) Mütevelli Heyet toplantı, gündemini saptamak, Mütevellileri toplantıya çağırmak ve kararlarım uygulamak,

11-3.) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırmak, çalışmalarını yönetmek ve kararlarım uygulamak,

11-4.) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

11-5.) Vakfın malvarlığının korunmasını, harcamalarının yasalar ve Resmi Senet Hükümlerine uygunluğunu gözetmek,

11-6.) Yasalar ve Resmi Senet de belirtilen diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 12- Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

12.1.) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantısında; 2 yıllık süre için gizli oyla Vakıf Mütevellileri arasından seçilecek Vakıf Başkanı, Mütevelliler veya çoğunluk oluşturmamak kaydıyla önerilecek Mütevelli olmayanlar arasından seçilecek 9 asil ve Mütevelliler arasından seçilecek 5 yedek kişi ile Yeşilyurt Lions Kulübü Derneğinin belirleyeceği bir temsilciden olmak üzere 11 asil ve 5 yedek kişiden oluşur. Seçimler; sırasıyla Başkan, bilahare    9 asil üye ve daha sonra 5 yedek üyelik için ayrı ayrı gizli oyla yapılır.

12.2.) Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ile iktisadi işletmelerden sorumlu Başkan

yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve hizmet konularına ilişkin görevli yönetmenler seçerek görev

bölümü yapar.           

12.3.) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı (6) ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin yandan bir fazlasıdır.

12.4.) Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste (3) toplantıya katılmadıkları ya da bir çalışma dönemi içinde düzenlenen olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde; Yönetim Kurulu kararıyla, üyelikten ayrılırlar. Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine, üyenin seçildiği dönemin yedek üyesi çağrılır ve çağrılan üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

 

     12.5.) Vakıf ya da Vakıf İktisadi İşletmelerinde ücretle görev yapan Mütevelliler seçildikleri Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlerinden istifa etmedikçe başlayamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1.) Vakıf Bütçesi, çalışma dönemi faaliyet raporu ve gelecek dönem çalışma programı ile bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

13.2.) Vakıf Başkam, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman'dan oluşan yürütme birimini, belirleyeceği görevler doğrultusunda yetkili kılmak.

13.3.) Vakıf Resmi Senedi değişiklik tasarısını hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına

sunmak.

13.4.) Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Mütevelliler, uzmanlar ve hayırseverlerden oluşacak süreli ya da süresiz komiteler kurmak, çalışmalarım izlemek,, hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak ve onaylanan raporların uygulama yetkisini tanımak; gereğinde bu komitelere, Vakfı taahhüt ve borç altına    sokmayacak biçimde Vakıf yönetiminin denetim ve gözetiminde fon oluşturma ve harcama yetkisini vermek ve bunun için özel yönetmelikler hazırlayıp uygulamak.

13.5.) Danışma Meclisi üyesi adaylarım saptamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak; Danışma Meclisi ile Denetçilerin dilek ve önerilerini inceleyip gereken kararları almak.

13.6.) Şube, büro ve temsilciliklerin açılmasına ve kapanmasına; İktisadi İşletmeler, ortaklıklar ve sandıkların kurulmasına karar vermek,

13.7.)Vakıf Başkam ile Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve dilekleri hakkında karar vermek,

13.8.) Vakıf personelini ve İktisadi İşletmelerin koordinatörlerini ve gerek duyulduğunda yönetim komitesi üyelerini atamak ve gereğinde görevlerinden almak,

13.9.) Yasalar ve Resmi Senet'de belirtilen diğer görevleri yapmak,

13.10.) Vakfın, İktisadi İşletmelerinin ve iştiraklerinin menfaatlerine aykırı düşen işlemleri yapan, vakfın itibarını ağır şekilde zedeleyen ve zedelenmesine neden olan Mütevellilerin ihraç istemini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

13.11.) Mütevelli Heyeti ve Danışma Meclisi tavsiye kararları ile incelenmesini talep ettiği konular ve araştırma önerileri hakkında uygulama kararlarını almak.

13.12.) Mütevelli sayısının 1/4’nün müracaatı halinde, Mütevelli Heyetinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermek.

DANIŞMA MECLİSİ

 

MADDE 14- Danışma Meclisi Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin çalışmalarına

yönelik danışma organı olup oluşum ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir

           14.1.) Danışma Meclisi, Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Mütevelli Heyet toplantısında

seçilen (9) Mütevelli ile eski Vakıf Başkanları ve yeteri kadar uzman üyelerden oluşur. Danışma Meclisi

açık oyla iki yıllık süre için seçilir.                                                         

14.2.) Danışma Meclisinin Uzman üyeleri, Vakfın amaç ve hizmet konularında bilgi ve deneyimleri ile tanınmış uzman hekimler olup, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe seçilirler. Uzman üyelerin ölümü, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, benzer nedenlerle Danışma Meclisi ile ilişkilerinin kalmaması üzerine yerlerine seçim süresini tamamlamak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından yeni Uzman üyeler seçilir.

             14.3.) Danışma Meclisi bir çalışma döneminde olağan ve olağanüstü toplantılar yapabilir. Meclisin ilk toplantısında görev bölümü yapılarak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve sekreter seçilir.

             14.4.) Danışma Meclisi, Başkanın ya da Vakıf Başkanının çağrısı ve düzenleyecekleri gündem üzerine toplanır. Meclisin toplantılarında yeter sayı aranmaz ve kararlar katılanların yarıdan bir fazla oyu ile alınır.

             14.5.) Danışma Meclisi toplantıları, gündemin özelliğine göre bilimsel çalışmalar niteliğinde düzenlenebilir ve bu tür toplantılara Mütevelliler, gönüllü dernek ve vakıf üyeleri üyeleri, tıp mensupları, basın mensupları ve diğer ilgililer çağrılabilir.

DANIŞMA MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 15- Danışma Meclisinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1.) Vakıf amaç ve hizmet konularında gelişme ve ilerlemeyi öngören çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak yöntemler, tasarımlar ve projeler üzerinde görüşmeler yaparak, Vakıf yönetimine öneri ve dileklerde bulunmak,

15.2.) Böbrek hastalıklarının erken tanımı, toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılmasının özendirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,

15.3.) Bilimsel araştırma ve incelemelere esas olacak sempozyum, kongre, panel, seminer ve konferansların ön hazırlıklarını ve programlarım tasarlamak, düzenlenmelerin de rehber ve yardımcı olmak,

15.4.) Mütevelli Heyet, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüş belirtmek,

15.5.) Çalışma dönemine ilişkin raporunu Mütevelli Heyetine sunmak.

DENETÇİLER

MADDE 16- Denetçiler, Vakfın mali konularda denetimini yapmakla görevli olup Mütevelli Heyetçe açık oyla (2) yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedekten oluşur.  Denetçiler en az üç ayda bir toplanır. Vakfın defter ve kayıtlan ile gelir ve gider belgeleri üzerinde inceleme yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, asıl denetçinin seçildiği dönemin yedek Denetçisi çağrılır ve asıl Denetçinin görev süresi tamamlanır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17- Denetçiler, Kurul olarak karar alırlar. Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1.) Üç aylık incelemeleri sonucu saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,

17.2.) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine ve Yönetim Kuruluna sunmak,

17.3.) Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,

           17.4.) En az 2 Denetçinin ve Mütevelli sayısının en az %20' sinin imzalı talebi ile gün, yer ve gündemi en az

30 gün öncesinden tespit edilmek şartıyla, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya doğrudan çağırmak,

olağan veya olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantı gündemine madde ekletmek (Denetçilerin Mütevelli

Heyetini olağanüstü toplantıya davetleri veya gündeme madde koydurabilmeleri; toplantı nedeninin ve

ayrıntılı gerekçesinin belirtilmiş olmasına bağlıdır.)                                       

III. BÖLÜM

 

MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE                                                           

MADDE 18- Vakfın çalışması 1 Ocak da başlar ve 31 Aralık da sona erer, Vakfın yıllık bütcesi, bütçe yönetmeliği ile gelir gider  ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe yönetmeliğinde,tahmin edilen gelirler ile öngörülen gider ödenekleri, harcama yetkileri ve  yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı,bölüm ve maddelerde yapılacak, aktarma yetkileri gibi konular yer alır.                    

 VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1.) Amaç ve hizmet konularına uygun ve en az 2/3’si 4962 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Genel, Özel ve Katma Bütçeli Daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.

19.2.) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar

çerçevesinde alınacak ücretler,

19.3.) Vakfın taşınır ve taşınmaz mallan ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat,

faiz, prim, temettü ve komisyonlar.

19.4.) Vakfın sahibi  bulunduğu ya da ortağı olduğu İktisadi İşletmeler, sandıklar ve girişimlerden

elde edilecek gelirler.

19.5.)Vakfın amacına uygun olarak yapılacak ve malvarlığına ilave niteliği taşımayan şartlı ya

da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar.

19.6.) Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, kermes ve piyangolardan elde

edilecek  gelirler,

19.7.) Her türlü yayınlardan sağlanacak gelirler,

19.8.) Vakfın amaçlarına uygun olarak, vakıf dışında, gerekli yasal izinler alınarak

makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle toplanan yardımlar.

19.9.) Diğer gelirler,

MALİ UYGULAMALAR

MADDE 20- Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

20.1.) Vakfın yönetimi yıl içinde elde ettiği gelirlerin 1/3'ünü yönetim ve yönetimi sürdürme

giderleri ile yedek akçeye ve vakıf malvarlığını arttıracak, yatırımlara harcamaya yetkilidir.

20.2.) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf malvarlığını

arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.

             20.3.) Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen, ödenekler, hiçbir biçimde başka bir amaç ve

           

hizmet konusu  için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler,

yedek akçe ya da Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

 

20.4.) Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülediği  gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur.

Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanmış belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir hesapta tutulup izleyen çalışma dönemlerinde kullanılabilir.

20.5.) Kurulacak Eğitim ve sağlık tesislerinde en az %10 kapasite üzerinden

yetenekli olanaklardan yoksun öğrenciler ile yoksullara ve kuruculara ayrılır.

20.6.) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri

uygulanmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan bütçeler aynen uygulanır.

20.7.) Vakfın gelir kaynaklarım elverişliliği oranında amaç ve hizmet konulan şıraya konularak

uygulama yapılır.       

       YEDEK AKÇE

        MADDE 21- Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile denetim giderlerine katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır.

         Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile Vakfa bağlı İktisadi İşletmelerin zararlarını karşılamayacakdurumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

         Vakfın kuruluşundan başlamak üzere (10)uncu yıl Olağan Mütevelli Heyet toplantısında, oluşan yedek akçeninyeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe birikimi yeterli bulunursa yedek akçe ayrılması durdurulurç Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşülür.

ÖDENEKLER

MADDE 22-Vakıf Başkam ile Yönetim Kurulu üyelerine, yıllık bütçelerde yer almak kaydıyla aylık

ödenekler ödenebilir. Aylık ödenekler, bir Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını geçemez.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ

MADDE 23-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak

üzere Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir.

      Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Vakıf İktisadi İşletmeleri Yönetmeliğinde Vakfın

temsiline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konulan, İşletmenin çalışma konulan, İşletmenin yönetim

biçimi ve temsili, İşletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışıklığı konusu,

İşletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf İktisadi İşletmeleri, Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil ettirilir.

VAKIF TAŞINMAZ  MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 24-Vakfın amaç ve hizmetleri konularına özgülenmiş olup da vakfetme, bağışlama ve satınalma

yolu ile vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallardan, geliri giderini karşılamayanlar ya da

değerine uygun gelir getirmeyenler Yönetim Kurulu isteği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önerisi ve

yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin karan ile daha yararlı herhangi bir mal ya da para ile

değiştirilebilirler.

IV. BÖLÜM

    GENEL HÜKÜMLER

VAKIF ÖRGÜTÜ

MADDE 25- Vakfın merkez örgütü Yönetim Kurulunca atanmış yeteri kadar personelden oluşur. Örgütün kadrosu, yetki, görev ve sorumlulukları ile özlük haklan Yönetim Kurulunca hazırlanmış personel Özlük Haklan yönetmeliğinde belirlenir.

VAKFIN RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 26- Vakıf Resmi Senedinde belirtilen amaç ve hizmet konulanın nitelik ve kapsamlarının Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konulanın sürdürülmesi için vakıf yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Mütevelli Heyet Karan ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 27- Vakfın devamına yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konulannm gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyet, Vakfın dağıtılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri Yönetim Kurulunca yapılır. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra hazırlanan dağılma bilançosu gereğince çıkacak vakıf malvarlığı SSK İstanbul Eğitim Hastanesine (SAMATYA) devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 28- Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk/ Medeni Kanunu ve Vakıflar

hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.

KALDIRILAN MADDELER                                                        

MADDE 29- Resmi Senedin, bu defa yapılan  değişikliğinden önceki 7,8,23,31, Geçici madde 2

Madde 3, Geçici Madde 4 kaldırılmıştır.                                                 

MÜTEVELLİ HEYET

 

MADDE 30- Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri aşağıdadır. Mütevelli Heyetine ilave edilen yeni üyeler, Resmi Senet değişikliğinin tescili tarihinden itibaren göreve başlarlar.

 

1-  Akın, Hacı Ali (Ömürboyu Mütevelli)

2-  Aksu, Suna

3-  Ağma, Sabiha

4-  Aksoy, Canan

5-  Aktan, Cihat

6-  Akın, Avni

7-  Alpan, Asil

8-  Alagöz, Selçuk

9-  Akalın, Osman

10- Akçelik, Nevin

11- Arda, Ali

12- As, Samim (Kurucu Mütevelli)

13- Aslan, Tokyay

14- Aşık, Takvor (Kurucu Mütevelli)

15- Atmanoğlu, Mücahit

16- Atlı ,Ertuğ

17- Avcı, İnal

18- Ayaz, Nevzat

19- Aydemir, Oğuz

20- Bakan, Giray (Kurucu Mütevelli)

21- Ballar, Suat (Kurucu Mütevelli)

22- Barut, Yüksel (Kurucu Mütevelli)

23- Başaran, Turgay (Kurucu Mütevelli)

24- Baştuğ, Latife

25- Batıbay, Safa

26- Başarır, Yaşar

27- Bengisu, Attila

28- Berge, Tunç

29- Bildirik, Ahmet (Kurucu Mütevelli)

30- Buzcuoğlu, Ali (Kurucu Mütevelli)

31- Buğra, Dursun

32- Buldanlı Emin

33- Cihangir, Ergül

34- Coşkunkan, Haluk

35- Çarmıklı  Sibel

36- Çevik, Mehmet

37- Çokbaş, Burhanettin (Kurucu Mütevelli)

38- Çınaroğlu, Deniz

39- Dallı, Özden

40- Dalkıran, Turgay

41- Dallı Özer (Kurucu Mütevelli)

42- Dikici, Metin

43- Duruk, Mehmet Çetin

44- Dölen, Başaran

45- Dürüst, Cenk

46- Egeli, Nuri (Kurucu Mütevelli)

47- Ekinci, Aydın (Kurucu Mütevelli)

48- Ekmekçioğlu, Ahmet (Kurucu Mütevelli)

49- Eraslan, Serdar (Kurucu Mütevelli)

50- Eren, Mesut

51- Ergün, Ömer Faruk (Kurucu Mütevelli)

52- Elal, Turgut

53- Eriş, Kadir

54- Ercan, Necati

55- Erk, Timur (Kurucu Mütevelli)

56- Erk, Uğur

57- Erman, Metin(Kurucu Mütevelli)

58- Ermiş,Ahmet(Ömürboyu Mütevelli Kurucu Mütevelli)

59- Esen,Osman(Ömürboyu Mütevelli)

60- Esin,İlhan(Kurucu Mütevelli)

61- Esin,İsmail

62- Esin,Nuray

63- Emir, Nursen                                                                                          

64-  Eşkinat, Ülkü

65-  Eşkinat, Doğan

66-  Festçiler, Mehmet

67-  Gazaz, Mehmet

68-  Genç, Meral

69-  Güçkan, Kemal (Kurucu Mütevelli)

70-  Gürgen, İskender (Kurucu Mütevelli)

71-  Gürsoy, Necmi

72-  Gürsoy, Ayşe

73-  Gürsel, İlkin

74-  Gürsoy, Orhan (Kurucu Mütevelli)

75-  Gürler, Erol

76-  Gürsel, Oktay (Kurucu Mütevelli)

77-  Güney, Perinaz

78-  Güven, Kenan

79-  Görçin, Bilal

80-  Haybat; Sertaç

81-  Hancioğlu, Şeyda

82-  Hepiş, Gülderen

83-  İbak, Erhan

84-  İbak, Vecihi (Kurucu Mütevelli)

85-  İbrahimzade, Jale

86-  İlhan, Osman

87-  Kalkanel, Taner

88-  Karahan, M. Nuri

89-  Karpuzoğlu, Nezihe

90-  Keçeci, Mehmet

91-  Kıhç, Attila

92-  Kiper, Aysen

93-  Koreş, Yalçın (Kurucu Mütevelli)

94-  Koray, Selçuk

95-  Kölük,Mine

96-  Kuruoğlu, Serap

97-  Lermıoğlu, Nîlgün

98-  Levi, Eliya (Kurucu Mütevelli)

99-  Levi, Nesim (Kurucu Mütevelli)

99-Mehmetoğlu, Seval

100-Merter, Ender

101-Mete, Ali Rıza

102-Ocakoğlu, Refik (Kurucu Mütevelli)

103-Okutan, Ayla

104-Onur, Ali Fikri (Kurucu Mütevelli)

105-Özhan, Rıdvan

106-Özyurt, Ayten

107-Öztiryaki, Şehza

108- Över, Ful

109-Pars Selim

110-Pekcan, Erdost (Kurucu Mütevelli)       

111-Reis, Aysel                                            

112-San, Fikri

113-Savaa,. Tolga

114-Sayıh, Erhan (Kurucu Mütevelli)

115-Sever, Mehmet Şükrü

116- Sefiloğlu, Hülya

117- Sebük, Oya

118- Sönmez, Arif

119- Şalikoğlu, Turan

120- Şakari Aysan

121- Şinasi, Aynur

122-Taşkent, Metin

123-Tanman, Prof. Dr. Faik

124-Tellaloğlu, Sedat

125-Teyyareci, Akil (Kurucu Mütevelli)

126-Tırnovau, Güngör

127-Tuncer, Yümaz

128-Tunah, Kenan (Ömürboya Mütevelli)

130-Topdemir, Ayşegül

131- Uygur, Timuçin (Kurucu Mütevelli)

132-Uzman,Gönül

133-Uyanık, Sinan

134-Usta, Serra

135-Yamaç, Mukaddes

136-Yangınoğlu, Yavuz

137-Yarangümeli, Ayfer (Kurucu Mütevelli)

138-Yarangümeli, Derya

139-Yavuz, Yasin

140-Yazıcıoğlu, Gülbin

141- Yentür, Çetin (Kurucu Mütevelli)

142-Yeşilyurt Lions Kulübü (Kurucu Mütevelli) 143-Yıldınmakm, Çetin (Kurucu Mütevelli)

144-Yılmazyüdınm, Rusuhi

145-Yüdınm Ural, Sebahat

146-Yüceler, Cevdet

147-Yüceler, Nur

148-Yüceyar, İbrahim (Kurucu Mütevelli)

149-Vidinli, Ömer Rıfat

150-Zaimoğlu, TayyarTESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ

Vakıf Resmi Senedinde yapılan değişiklikler için noterden işlemlerin tekemmülü, yetkili mahkemeden tescil kararının alınması, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan seçile tescilinin işlenmesi ve sair tüm yasal işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Barosu avukatlarından Ömer Rıfat Vidinli, Rusuhi Yılmazyildınm, Metin Dikici, M. Nuri Karahan birlikte veya ayn ayn yetkili kılınmıştır.İNAL AVCI MÜTEVELLİ VE TOPLANTI DİVAN SEKRETERİ

 

SAMİM AS

MÜTEVELLİ VE TOPLANTI DİVAN BASK. YARDIMCISITİMUR ERK MÜTEVELLİ HEYET VE TOPLANTI DİVAN BAŞKANI

 Not:

Beşiktaş 4. Noterliği'nin 11.01.1985 tarih ve 2677 yevmiye no.'lu düzenlemesi ile İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesi'nin 1985/44 Esas, 1985/50 Karar sayılı ilamı uyarınca 30 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Türk Böbrek Vakfı'na ait işbu Resmi Senet;

İstanbul 25. Noteri'nin 16.12.20013 tarih ve 35547 yevmiyeli tadil senedinin Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2002/951 Esas, 2004/160 Karar sayılı, 29.04.2004 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noteri'nin 24.02.2012 tarih ve 5059 yvmiyeli tadil senedinin Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/97 Esas, 2013/227 Karar sayılı, 16.05.2013 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noteri'nin 8501 yevmiyeli tadil senedinin Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/178 Esas, 2013/285 sayılı, 19.06.2013 tarihli kararı ile tesciline,

Dair kararlardan sonraki son şeklidir.